Oferta - Testy penetracyjne

Oferta - Testy penetracyjne

Zarządzanie ryzykiem.

Identyfikacja, analiza, mitygacja.

Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo

Zobacz jak możemy Ci pomóc!

TESTY PENETRACYJNE APLIKACJI/SYSTEMU

Usługa:

 • Kontrolowane próby przejęcia kontroli nad systemem/aplikacją stosowaną w organizacji. Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z błędów w aplikacji, konfiguracji systemu.

Wartość dla organizacji:

 • Niezależna ocena systemu przez zewnętrznych ekspertów.

 • Identyfikacja istniejących podatności z punktu widzenia atakującego.

 • Rekomendacje w jaki sposób zmniejszyć poziom zagrożenia.

 • Kontrola ryzyka związanego ze stosowaną aplikacją.

Celem wykonania usługi jest:

 • Minimalizacja wpływu ryzyka związanego ze stosowaniem aplikacji/systemu na funkcjonowanie organizacji.

Wynik końcowy:

 • Raport z oceną końcową stanu aplikacji/systemu, zawierający:

  • spis zidentyfikowanych i zminimalizowanych podatności aplikacji/systemu,

  • szacowny wpływ na organizację,

  • zastosowane i proponowane działania zmniejszające poziom ryzyka,

  • szacowane koszty działań prewencyjnych.

Zakres działania:

 • Identyfikacja ryzyk jakie niesie dla organizacji korzystanie z aplikacji/systemu (w tym: stosowane technologie, otoczenie zewnętrzne, wymogi prawne, wymogi procesu).

 • Weryfikacja od strony praktycznej podatności systemu - kontrolowane działania których celem jest uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu/ nie autoryzowane zwiększenie uprawnień do systemu.

 • Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia straty biorąc pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.

 • Szacowanie wielkości strat.

 • Propozycja działań minimalizujących ewentualną możliwą do wystąpienia stratę.

 • Szacowanie kosztów działań minimalizujących ryzyko.

 • Weryfikacja wprowadzonych zmian.

 • Opis Testów penetracyjnych - szczegółowy plan działania znajdziesz tutaj.

TESTY PENETRACYJNE - SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁANIA.

1. Etap przygotowawczy - przygotowanie wstępnego harmonogramu zawierającego zakres prac:

 • określenie typu testów - white box (ze znajomością konfiguracji systemu) / black box (bez znajomości budowy i konfiguracji systemu).

 • zebranie i analiza dokumentacji i wymagań,

 • określenie systemów krytycznych dla funkcjonowania organizacji,

 • przygotowanie zakresu i harmonogramu testów,

 • potwierdzenie zakresu i harmonogramu z klientem.

2. Przegląd dokumentacji systemu, zapoznanie się z badanym systemem, w tym identyfikacja istniejących ryzyk, mechanizmy ograniczające, określenie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia skanowania.

Dostarczona dokumentacja powinna zawierać:

 • protokoły oraz procedury instalacyjne poszczególnych serwerów i aplikacji,

 • adresacja IP i schemat komunikacji sieciowej w systemie - przepływ danych,

 • informację dotyczącą otwartych portów TCP/UDP z informacją o procesach nasłuchujących,

 • konfiguracja istotnych procesów i parametrów systemu,

 • reguły programowe urządzeń filtrujących.

3. Testy penetracyjne środowiska - (z wewnątrz sieci i zewnętrzne) w tym inwentaryzacja systemów i aplikacji widocznych z sieci zewnętrznej i wewnętrznej, identyfikację zasobów systemu. Testy penetracyjne obejmują:

 • Wstępny przegląd sieci:

 • weryfikacja odpowiedzi DNS,

 • weryfikacja sieci metodami typu traceroute,

 • poszukiwanie wycieków informacji w architekturze sieci (np. w źródłach serwisów WWW i w nagłówkach e-mail),

 • pasywna analiza ruchu sieciowego.

 • Skanowanie sieci:

 • badanie ścieżki dostępu do skanowanego obiektu (pakiety ICMP, traceroute, inne),

 • próby ominięcia zapory firewall,

 • poszukiwanie aktywnych systemów,

 • poszukiwaniu otwartych portów.

 • Identyfikacja usług:

 • identyfikacja według numeru portu,

 • analiza nagłówków serwisu,

 • wykrycie i analiza potencjalnie niebezpiecznych serwisów (np. ftp, telnet),

 • wykrycie i analiza zbędnych komponentów serwisów.

 • Identyfikacja systemów:

 • stack fingerprinting,

 • passive fingerprinting.

 • wyciągnięcie wniosków z rezultatów identyfikowanych usług.

 • Badania zidentyfikowanych uprzednio ryzyk oraz wykrywanie potencjalnych nowych zagrożeń i ich weryfikacja:

 • wdrożonych metod kontroli przepływu danych oraz ochrony usług,

 • identyfikacja możliwości eskalacji przywilejów, pozyskania danych oraz ataków Dos,

 • próby wykorzystania potencjalnie niebezpiecznych konfiguracji usług,

 • analiza bezpieczeństwa skanerami automatycznymi.

4. Analiza wyników - zebranie informacji, określenie rekomendacji i przygotowanie raportu z badania.

Zebrany raport zawiera:

 • całościową ocenę bezpieczeństwa systemu informatycznego,

 • analiza ryzyka związanego z bezpieczeństwem oraz wykrytymi lukami,

 • rekomendacje i zalecenia służące zwiększeniu bezpieczeństwa,

 • wnioski i wytyczne do wykorzystania podczas kolejnych testów.

Definicje:

Ryzyko: potencjalna możliwość oddziaływania zagrożenia na podatności danego elementu aktywów w sposób wyrządzający szkodę organizacji. Miarą ryzyka jest połączenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i jego skutków.

Analiza ryzyka: systematyczne wykorzystanie informacji w celu identyfikowania źródeł ryzyka i szacowania jego poziomu (ISO/IEC Guide 73:2002)

Szacowanie ryzyka: jest całościowym procesem służącym do zidentyfikowania źródeł ryzyka, oszacowania wielkości ryzyka oraz porównywania oszacowanej wielkości ryzyka z zadanymi kryteriami w celu określenia wpływu ryzyka na badaną organizację. (całość procesu analizy ryzyka i oceny ryzyka ISO/IEC Guide 73:2002)

Zarządzanie ryzykiem: to ogół czynności które musi podjąć organizacja aby kontrolować ryzyka na jakie jest narażona, zmniejszyć wpływ ryzyka na jej funkcjonowanie i podejmować optymalne decyzje co do kosztów ochrony przed wpływem ryzyka na działanie organizacji.

Menedżer ryzyka: osoba nadzorująca ogół czynności jakie musi podjąć firma, aby zarządzać ryzykiem na jakie jest narażona organizacja, w tym obniżać stopień wpływu ryzyka na funkcjonowanie organizacji przy współpracy z kierownictwem firmy.

Polityka bezpieczeństwa: dokument, którego posiadanie przez firmę wymagane jest przepisami prawa, jeżeli firma jest administratorem danych osobowych w jakiejkolwiek formie - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024) na podstawie U stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926, nr 153 poz. 1271). Obejmuje w szczególności:

 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;

 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;

 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;

 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;

 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym: instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych : dokument, którego posiadanie przez firmę wymagane jest przepisami prawa, jeżeli firma jest administratorem danych osobowych w formie elektronicznej, jako dodatkowy do polityki bezpieczeństwa i spójny z polityką bezpieczeństwa - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024) na podstawie U stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926, nr 153 poz. 1271). Obejmuje w szczególności:

 • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;

 • stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;

 • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;

 • procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;

 • sposób, miejsce i okres przechowywania:

  • elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,

  • kopii zapasowych, o których mowa w pkt 4,

 • sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o którym mowa w pkt III pod punkt 1 załącznika do rozporządzenia;

 • sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4;

 • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.