Oferta szczegółowa - ocena i szacowanie ryzyka

Zarządzanie ryzykiem.
Identyfikacja, analiza, mitygacja.
Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo
Zobacz jak możemy Ci pomóc!

 

OCENA I SZACOWANIE RYZYKA DLA APLIKACJI/SYSTEMU (RÓWNIEŻ NA ETAPIE PROJEKTU)

Usługa:

 • Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji wynikających ze stosowania aplikacji/systemu badana pod kątem podatności technicznych, informatycznych, realizacji procesu w którym aplikacja jest stosowana i spełnienia wymogów prawnych zarówno na etapie projektowania rozwiązania jak i dla wdrożonych rozwiązań.

Wartość dla organizacji:

 • Niezależna ocena systemu przez zewnętrznych ekspertów.
 • Rekomendacje w jaki sposób zmniejszyć poziom zagrożenia.
 • Kontrola ryzyka związanego ze stosowaną aplikacją.
 • Ograniczenie kosztów związanych z wprowadzeniem późniejszych zmian w systemie w przypadku wdrażania nowego systemu.

Celem wykonania usługi jest:

 • Minimalizacja wpływu ryzyk na funkcjonowanie organizacji wynikających ze wdrażania bądź korzystania z badanej aplikacji/systemu.
Wynik końcowy:
 • Bieżące zalecenia co do konstrukcji aplikacji/systemu minimalizujące ryzyka dla organizacji.
 • Raport z oceną końcową stanu aplikacji/systemu, zawierający:
  • spis zidentyfikowanych i zminimalizowanych podatności aplikacji/systemu,
  • spis zidentyfikowanych i akceptowanych podatności aplikacji/systemu,
  • szacowny wpływ na organizację,
  • zastosowane i proponowane działania zmniejszające poziom ryzyka,
  • szacowane koszty działań prewencyjnych.

Zakres działania:

 • Identyfikacja ryzyk jakie niesie dla organizacji korzystanie z aplikacji/systemu (w tym: stosowane technologie, otoczenie zewnętrzne, wymogi prawne, wymogi procesu).
 • Ocena konfiguracji systemu operacyjnego, bazy danych, aplikacji i komponentów oprogramowania, komunikacji pomiędzy elementami systemu.
 • Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia straty biorąc pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Szacowanie wielkości strat.
 • Propozycja działań minimalizujących ewentualną możliwą do wystąpienia stratę.
 • Szacowanie kosztów działań minimalizujących ryzyko.
 • Opcjonalnie - weryfikacja wprowadzonych zmian.

Powrót do początku stronyOCENA I SZACOWANIE RYZYKA PROCESU

Usługa:

 • Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa organizacji w ocenianym procesie funkcjonującym w firmie pod kątem przebiegu procesu, wymaganych kontroli, wymagań prawnych, stosowanych aplikacji, zagrożeń technicznych.

Wartość dla organizacji:

 • Niezależna ocena procesu przez zewnętrznych ekspertów.
 • Rekomendacje w jaki sposób zmniejszyć poziom zagrożenia.
 • Kontrola ryzyka związanego funkcjonującym planowanym procesem.
 • Optymalizacja przebiegu procesu.

Celem wykonania usługi jest:

 • Minimalizacja wpływu ryzyka na organizację korzystającą z badanego procesu.

Wynik końcowy:

 • Raport z oceną procesu, zawierający:
  • spis zidentyfikowanych podatności procesu,
  • szacowny wpływ na organizację,
  • proponowane działania zmniejszające poziom ryzyka,
  • szacowane koszty działań prewencyjnych.

Zakres działania:

 • Identyfikacja ryzyk jakie niesie dla organizacji proces (w tym: stosowane technologie, otoczenie zewnętrzne, wymogi prawne, wymogi procesu).
 • Ocena konfiguracji systemu operacyjnego, bazy danych, aplikacji i komponentów oprogramowania, komunikacji pomiędzy elementami systemu stosowanych w procesie.
 • Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia straty biorąc pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Szacowanie wielkości strat.
 • Propozycja działań minimalizujących ewentualną możliwą do wystąpienia stratę.
 • Szacowanie kosztów działań minimalizujących ryzyko.
 • Opcjonalnie - weryfikacja wprowadzonych zmian.
Powrót do początku strony

OCENA I SZACOWANIE RYZYKA W ORGANIZACJI / FIRMIE LUB W SZCZEGÓLNYCH OBSZARACH JEJ DZIAŁALNOŚCI

Usługa:

 • Raport oceny ryzyka z oceną wpływu zidentyfikowanych ryzyk na organizacje, oceną kosztów działań minimalizujących.

Wartość dla organizacji:

 • Zewnętrzna, niezależna ocena zagrożeń.
 • Zbudowanie świadomości zagrożeń.
 • Niezależna ocena kosztów działań zmniejszających ryzyko.
 • Spojrzenie z zewnątrz organizacji na procesy zewnętrzne.
 • Świadome zarządzanie ryzykiem.
 • Odciążenie zasobów własnych organizacji od zadań nie będących podstawą realizowanego biznesu.

Celem wykonania usługi jest:

 • Identyfikacja ryzyk oraz grup ryzyk jakie występują w firmie lub badanym obszarze.
 • Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia straty biorąc pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Szacowanie wielkości strat.
 • Propozycja działań minimalizujących ewentualną możliwą do wystąpienia stratę.
 • Szacowanie kosztów działań minimalizujących ryzyko.

Wynik końcowy:

 • Raport z listą ryzyk, szacownym wpływem na organizację, zalecanymi działaniami naprawczymi.
Zakres działań:
 • Szkolenie wstępne dotyczące zarządzania ryzykiem w firmie.
 • Określenie obszarów oceny ryzyka w porozumieniu z managementem organizacji.
 • Omówienie i wybór metod szacowania ryzyka.
 • Zastosowanie wybranych metod przy współpracy z pracownikami i współpracownikami firmy.
 • Zebranie informacji poprzez wywiady z pracownikami, analizę istniejącej dokumentacji procedur.
 • Wnioski.

Powrót do początku strony

Definicje:

Ryzyko: potencjalna możliwość oddziaływania zagrożenia na podatności danego elementu aktywów w sposób wyrządzający szkodę organizacji. Miarą ryzyka jest połączenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i jego skutków.


Analiza ryzyka: systematyczne wykorzystanie informacji w celu identyfikowania źródeł ryzyka i szacowania jego poziomu (ISO/IEC Guide 73:2002)


Szacowanie ryzyka: jest całościowym procesem służącym do zidentyfikowania źródeł ryzyka, oszacowania wielkości ryzyka oraz porównywania oszacowanej wielkości ryzyka z zadanymi kryteriami w celu określenia wpływu ryzyka na badaną organizację. (całość procesu analizy ryzyka i oceny ryzyka ISO/IEC Guide 73:2002)


Zarządzanie ryzykiem: to ogół czynności które musi podjąć organizacja aby kontrolować ryzyka na jakie jest narażona, zmniejszyć wpływ ryzyka na jej funkcjonowanie i podejmować optymalne decyzje co do kosztów ochrony przed wpływem ryzyka na działanie organizacji.

Menedżer ryzyka: osoba nadzorująca ogół czynności jakie musi podjąć firma, aby zarządzać ryzykiem na jakie jest narażona organizacja, w tym obniżać stopień wpływu ryzyka na funkcjonowanie organizacji przy współpracy z kierownictwem firmy.

Polityka bezpieczeństwa: dokument, którego posiadanie przez firmę wymagane jest przepisami prawa, jeżeli firma jest administratorem danych osobowych w jakiejkolwiek formie - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024) na podstawie U stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926, nr 153 poz. 1271). Obejmuje w szczególności:

 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.


Instrukcja zarządzania systemem informatycznym: instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych : dokument, którego posiadanie przez firmę wymagane jest przepisami prawa, jeżeli firma jest administratorem danych osobowych w formie elektronicznej, jako dodatkowy do polityki bezpieczeństwa i spójny z polityką bezpieczeństwa - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024) na podstawie U stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926, nr 153 poz. 1271). Obejmuje w szczególności:

 • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;
 • stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;
 • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;
 • procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;
 • sposób, miejsce i okres przechowywania:
  • elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,
  • kopii zapasowych, o których mowa w pkt 4,
 • sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o którym mowa w pkt III pod punkt 1 załącznika do rozporządzenia;
 • sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4;
 • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.