Oferta - Testy penetracyjne

Zarządzanie ryzykiem.
Identyfikacja, analiza, mitygacja.
Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo
Zobacz jak możemy Ci pomóc!

TESTY PENETRACYJNE APLIKACJI/SYSTEMU

Usługa:

 • Kontrolowane próby przejęcia kontroli nad systemem/aplikacją stosowaną w organizacji. Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z błędów w aplikacji, konfiguracji systemu.

Wartość dla organizacji:

 • Niezależna ocena systemu przez zewnętrznych ekspertów.
 • Identyfikacja istniejących podatności z punktu widzenia atakującego.
 • Rekomendacje w jaki sposób zmniejszyć poziom zagrożenia.
 • Kontrola ryzyka związanego ze stosowaną aplikacją.

Celem wykonania usługi jest:

 • Minimalizacja wpływu ryzyka związanego ze stosowaniem aplikacji/systemu na funkcjonowanie organizacji.
Wynik końcowy:
 • Raport z oceną końcową stanu aplikacji/systemu, zawierający:
  • spis zidentyfikowanych i zminimalizowanych podatności aplikacji/systemu,
  • szacowny wpływ na organizację,
  • zastosowane i proponowane działania zmniejszające poziom ryzyka,
  • szacowane koszty działań prewencyjnych.

Zakres działania:

 • Identyfikacja ryzyk jakie niesie dla organizacji korzystanie z aplikacji/systemu (w tym: stosowane technologie, otoczenie zewnętrzne, wymogi prawne, wymogi procesu).
 • Weryfikacja od strony praktycznej podatności systemu - kontrolowane działania których celem jest uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu/ nie autoryzowane zwiększenie uprawnień do systemu.
 • Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia straty biorąc pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Szacowanie wielkości strat.
 • Propozycja działań minimalizujących ewentualną możliwą do wystąpienia stratę.
 • Szacowanie kosztów działań minimalizujących ryzyko.
 • Weryfikacja wprowadzonych zmian.
 • Opis Testów penetracyjnych - szczegółowy plan działania znajdziesz tutaj.

Powrót do początku strony


TESTY PENETRACYJNE - SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁANIA.

1. Etap przygotowawczy - przygotowanie wstępnego harmonogramu zawierającego zakres prac:

 • określenie typu testów - white box (ze znajomością konfiguracji systemu) / black box (bez znajomości budowy i konfiguracji systemu).
 • zebranie i analiza dokumentacji i wymagań,
 • określenie systemów krytycznych dla funkcjonowania organizacji,
 • przygotowanie zakresu i harmonogramu testów,
 • potwierdzenie zakresu i harmonogramu z klientem.

2. Przegląd dokumentacji systemu, zapoznanie się z badanym systemem, w tym identyfikacja istniejących ryzyk, mechanizmy ograniczające, określenie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia skanowania.

Dostarczona dokumentacja powinna zawierać:
 • protokoły oraz procedury instalacyjne poszczególnych serwerów i aplikacji,
 • adresacja IP i schemat komunikacji sieciowej w systemie - przepływ danych,
 • informację dotyczącą otwartych portów TCP/UDP z informacją o procesach nasłuchujących,
 • konfiguracja istotnych procesów i parametrów systemu,
 • reguły programowe urządzeń filtrujących.

3. Testy penetracyjne środowiska - (z wewnątrz sieci i zewnętrzne) w tym inwentaryzacja systemów i aplikacji widocznych z sieci zewnętrznej i wewnętrznej, identyfikację zasobów systemu. Testy penetracyjne obejmują:

 • Wstępny przegląd sieci:
 • weryfikacja odpowiedzi DNS,
 • weryfikacja sieci metodami typu traceroute,
 • poszukiwanie wycieków informacji w architekturze sieci (np. w źródłach serwisów WWW i w nagłówkach e-mail),
 • pasywna analiza ruchu sieciowego.
 • Skanowanie sieci:
 • badanie ścieżki dostępu do skanowanego obiektu (pakiety ICMP, traceroute, inne),
 • próby ominięcia zapory firewall,
 • poszukiwanie aktywnych systemów,
 • poszukiwaniu otwartych portów.
 • Identyfikacja usług:
 • identyfikacja według numeru portu,
 • analiza nagłówków serwisu,
 • wykrycie i analiza potencjalnie niebezpiecznych serwisów (np. ftp, telnet),
 • wykrycie i analiza zbędnych komponentów serwisów.
 • Identyfikacja systemów:
 • stack fingerprinting,
 • passive fingerprinting.
 • wyciągnięcie wniosków z rezultatów identyfikowanych usług.
 • Badania zidentyfikowanych uprzednio ryzyk oraz wykrywanie potencjalnych nowych zagrożeń i ich weryfikacja:
 • wdrożonych metod kontroli przepływu danych oraz ochrony usług,
 • identyfikacja możliwości eskalacji przywilejów, pozyskania danych oraz ataków Dos,
 • próby wykorzystania potencjalnie niebezpiecznych konfiguracji usług,
 • analiza bezpieczeństwa skanerami automatycznymi.

4. Analiza wyników - zebranie informacji, określenie rekomendacji i przygotowanie raportu z badania.

Zebrany raport zawiera:
 • całościową ocenę bezpieczeństwa systemu informatycznego,
 • analiza ryzyka związanego z bezpieczeństwem oraz wykrytymi lukami,
 • rekomendacje i zalecenia służące zwiększeniu bezpieczeństwa,
 • wnioski i wytyczne do wykorzystania podczas kolejnych testów.
Powrót do początku strony


Definicje:


Ryzyko: potencjalna możliwość oddziaływania zagrożenia na podatności danego elementu aktywów w sposób wyrządzający szkodę organizacji. Miarą ryzyka jest połączenie  prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i jego skutków.


Analiza ryzyka: systematyczne wykorzystanie informacji w celu identyfikowania źródeł ryzyka i szacowania jego poziomu (ISO/IEC Guide 73:2002)


Szacowanie ryzyka: jest całościowym procesem służącym do zidentyfikowania źródeł ryzyka, oszacowania wielkości ryzyka oraz porównywania oszacowanej wielkości ryzyka z zadanymi kryteriami w celu określenia wpływu ryzyka na badaną organizację. (całość procesu analizy ryzyka i oceny ryzyka ISO/IEC Guide 73:2002)


Zarządzanie ryzykiem: to ogół czynności które musi podjąć organizacja aby kontrolować ryzyka na jakie jest narażona, zmniejszyć wpływ ryzyka na jej funkcjonowanie i podejmować optymalne decyzje co do kosztów ochrony przed wpływem ryzyka na działanie organizacji.

 

Menedżer ryzyka: osoba nadzorująca ogół czynności jakie musi podjąć firma, aby zarządzać ryzykiem na jakie jest narażona organizacja, w tym obniżać stopień wpływu ryzyka na funkcjonowanie organizacji przy współpracy z kierownictwem firmy.

 

Polityka bezpieczeństwa: dokument, którego posiadanie przez firmę wymagane jest przepisami prawa, jeżeli firma jest administratorem danych osobowych w jakiejkolwiek formie - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024) na podstawie U stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926, nr 153 poz. 1271). Obejmuje w szczególności:

 

 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;
 • wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
 • opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;
 • określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.


Instrukcja zarządzania systemem informatycznym: instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych : dokument, którego posiadanie przez firmę wymagane jest przepisami prawa, jeżeli firma jest administratorem danych osobowych w formie elektronicznej, jako dodatkowy do polityki bezpieczeństwa i spójny z polityką bezpieczeństwa - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004 nr 100, poz.1024) na podstawie U stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926, nr 153 poz. 1271). Obejmuje w szczególności:

 

 • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;       
 • stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;
 • procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;
 • procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;
 • sposób, miejsce i okres przechowywania:
  • elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,
  • kopii zapasowych, o których mowa w pkt 4,
 • sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, o którym mowa w pkt III pod punkt 1 załącznika do rozporządzenia;
 • sposób realizacji wymogów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4;
 • procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.